Biutli
6 min.

Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky platné pre e-shop www.biutli.sk, platné pre územie Slovenskej republiky.

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).
2. „Predávajúci“ je spoločnosť Biutli, s.r.o., IČO: 36 712 001, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 43627/B
3. „Kupujúci“ je:
-spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti)
-fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ
4. Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

AK JE KUPUJÚCIM SPOTREBITEĽ

II. Záručné podmienky

1. Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
2. V prípade, že sa po prevzatí tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.
3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.
4. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, doklad o nákupe, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá, odporúčame tovar poistiť.
5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

III. Vybavenie reklamácie

1. Reklamácia sa uplatňuje doručením vadného tovaru, spolu s vyplneným reklamačným formulárom prostredníctvom pošty alebo kuriérskej spoločnosti, na adresu sídla spoločnosti:

Biutli, s.r.o.
Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava, SK

2. Reklamácie budú vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie spoločnosti Biutli, s.r.o. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
3. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať Predávajúcemu, koná Kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
4. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu alebo SMS.
5. Spoločnosť Biutli, s.r.o. bude o riadnom vybavení reklamácie informovať Kupujúceho/reklamujúceho prostredníctvom e-mailu uvedeného v reklamačnom formulári a/alebo e-mailu, ktorý je uvedený v zákazníckom konte.
6. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej manipulácii s tovarom, t.j. najmä pri:

• Ak bol porušený obal výrobku, pečať alebo nálepka.
• Používanie tovaru nebolo v súlade s návodom na použitie.
• Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar Kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru Kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
• Kupujúci je zodpovedný za spätné odoslanie tovaru.
• Ak nebude pri reklamačnom konaní vada uznaná ako vada podliehajúca záruke, hradí všetky náklady spojené s dopravou Kupujúci.

AK JE KUPUJÚCIM PODNIKATEĽ

A. Postup pri reklamácii - vrátenie tovaru

1. Podnikateľ má právo vrátiť tovar v prípade, že došlo k zámene objednaného tovaru zo strany podnikateľa, alebo v prípade, že došlo k zámene tovaru zo strany OZ. Lehota na vrátenie nesprávne objednaného tovaru je do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to do rúk obchodného zástupcu pôsobiaceho v danom regióne.

2. Podnikateľ je povinný obchodnému zástupcovi odovzdať tovar kompletný, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný.

3. Obchodný zástupca doručí vrátený tovar spolu s vyplneným formulárom „Reklamácia“, (formulár tvorí prílohu) do sídla spoločnosti, prípadne do sídla skladu v ČR, z ktorého bol tovar distribuovaný.

4. Formulár musí mať vyplnené všetky požadované náležitosti podľa priloženého vzoru, v opačnom prípade nedôjde k spracovaniu reklamácie.

5. Lehota na spracovanie reklamácie je do 30 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru. K vrátenému tovaru následne vystaví zodpovedná osoba dobropis, ktorý bude písomne doručený podnikateľovi. V prípade, ak podnikateľ už uhradil nesprávne objednaný tovar, bude mu zároveň v tejto lehote vrátená hodnota tovaru na číslo účtu uvedené na priloženom formulári. V prípade, ak podnikateľ ešte neuhradil nesprávne objednaný tovar, bude vystavený dobropis jednostranne započítaný s faktúrou, ktorá bola vystavená pri predaji tovaru.

6. Vrátenie tovaru nie je možné, ak:

a. tovar zaslaný podnikateľovi bol poskytnutý ako darček k nákupu
b. na darček sa nevzťahuje záruka
c. poskytnutý darček nebude podnikateľovi finančne kompenzovaný .

B. Postup pri reklamácii poškodeného tovaru

1. Po doručení tovaru má podnikateľ právo vrátiť tovar v prípade, že zistil na zakúpenom tovare zjavnú chybu, alebo v prípade, že sa chyba na tovare vyskytne po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Dĺžka záručnej doby trvá 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.

2. Podnikateľ o zistenej chybe informuje svojho obchodného zástupcu, ktorý zašle bezodkladne chybný tovar spolu s vyplneným formulárom „Reklamácia“, (formulár tvorí prílohu) do sídla spoločnosti na spracovanie. Lehota na spracovanie reklamácie je do 30 dní odo dňa prevzatia poškodeného tovaru povereným pracovníkom spoločnosti Biutli, s.r.o.

3. Predmetom reklamácie nie je tovar, ktorý bol neodborne montovaný, alebo neodborne uvedený do prevádzky, alebo s ktorým bolo neodborne manipulované.

4. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má podnikateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Podnikateľ môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu rovnakého druhu tovaru alebo len súčasti, prípadne mu OZ ponúkne podobný tovar (podobných parametrov) po konzultácii so zodpovednou osobou. Tovar, ktorý je predmetom výmeny bude dodaný podnikateľovi v najbližšej dodávke tovaru.

5. O výsledku reklamačného procesu bezodkladne informuje zodpovedná osoba podnikateľa písomne, prípadne prostredníctvom obchodného zástupcu.

7. V prípade výmeny podobného tovaru, časti tovaru, prípadne poskytnutia zľavy z ceny tovaru, zodpovedná osoba vystaví dobropis. Dobropis bude zo strany spoločnosti jednostranne započítaný s pôvodnou faktúrou v prípade, ak podnikateľ ešte neuhradil faktúru za reklamovaný tovar. V prípade, ak podnikateľ už uhradil faktúru za reklamovaný tovar, bude mu finančný rozdiel vyčíslený na dobropise poukázaný na číslo účtu uvedené na priloženom formulári v lehote do 30 dní.

IV. Záverečné ustanovenia

1. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.
2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 29.05.2022. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.

Reklamačný formulár na stiahnutie