Biutli
24 min.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Biutli,s.r.o.

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“) Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť Biutli, s.r.o., so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, Bratislava 811 07 Bratislava , IČO: 36 712 001, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 43627/B (ďalej len ako „Predávajúci“) a a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „Kupujúci“).

I. Základné ustanovenia


Kupujúcim podľa týchto VOP je fyzická osoba v postavení spotrebiteľa alebo podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:
• osoba zapísaná v obchodnom registri,
• osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
• osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, či firemných log Predávajúceho, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Oznámenie pred uzatvorením kúpnej zmluvy pre Kupujúceho spotrebiteľa, Reklamačný poriadok, Vrátenie tovaruPodmienky ochrany osobných údajov a dokument Doprava a platba, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky.

Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, dostane Kupujúci formou odkazu na stiahnutie Faktúry v elektronickej podobe, s čím Kupujúci súhlasí. Odkazy na uvedené listiny sú Kupujúcemu zaslané na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie pri objednávke, prípadne sú dostupné po prihlásení sa do používateľského profilu v sekcii „Faktúry – Môj účet“.

Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Oznámenie pred uzatvorením kúpnej zmluvy pre Kupujúceho spotrebiteľa, Reklamačný poriadok, Podmienky ochrany osobných údajov a dokument "Spôsoby dopravy", a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky.

Kontakty: info@biutli.com

Zákaznícka linka: +421907211511

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

II. Oznámenie pred uzatvorením zmluvy pre Kupujúceho spotrebiteľa

Predávajúci Kupujúcemu spotrebiteľovi oznamuje, že:

a. požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od Predávajúceho, príp. povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu týkajúci sa požiadaviek Kupujúceho na poskytnutie špecifických služieb, ak sa požadujú a sú poskytované;

b. ceny tovarov a služieb sú na webe prevádzkovanom spoločnosťou Biutli, s.r.o. uvádzané vrátane aj bez DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľov dopravy a spôsobu úhrady objednávky;

c. Kupujúci spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote 14 dní, ktorá plynie ak ide o:

i. kúpnu zmluvu odo dňa prevzatia tovaru,
ii. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, pričom toto odstúpenie musí zaslať na e-mailovú adresu Predávajúceho prostredníctvom formulára pre odstúpenie od zmluvy

d. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade:

i. predaja tovaru , ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
ii. predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
iii. predaja tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
iv. vykonania naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho;
v. ak predmetom kúpnej zmluvy je darčekový poukaz, ktorý bol spotrebiteľom vybratý z ochranného obalu (t.j. napr. z obálky), tak v takomto prípade dochádza k zverejneniu tajného kódu, ktorý je týmto znehodnotený a spotrebovaný

e. v prípade odstúpenia od zmluvy, Kupujúci spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom bežnej pošty;

f. zmluva, resp. príslušná faktúra, bude uložená v elektronickom archíve Predávajúceho, pričom registrovaní užívatelia Predávajúceho majú k týmto údajom tiež prístup vo svojom profile;

g. spotrebiteľ môže uplatniť sťažnosť cez kontaktný formulár tu, príp. sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru;

h. v prípade predobjednávky tovaru Kupujúcim je cena takéhoto tovaru len predbežná. Výsledná cena tovaru sa tak môže líšiť. O zmene ceny bude Predávajúci Kupujúceho informovať. Kúpna cena tovaru bude stanovená až po naskladnení tovaru Predávajúcim. Prípadný rozdiel medzi zaplatenou predbežnú cenou a kúpnou cenou bude Predávajúcim vrátený, alebo Kupujúcim doplatený pred dodaním tovaru, pokiaľ sa Kupujúci nerozhodne predobjednávku zrušiť. Predávajúci si pri tovare, ktoré možno predobjednať, vyhradzuje právo zmeniť termín dodania, a to aj opakovane. V prípade podstatnej zmeny termínu dodania (tj. 14 dní) má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť

i. jej kontaktnou emailovou adresu je info@biutli.com Predávajúci však odporúča kontaktovanie prostredníctvom kontaktného formulára.

III. Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy

K vytvoreniu objednávky dištančným spôsobom dôjde v okamihu, kedy Kupujúci vloží vybraný tovar, službu do košíka a odošle objednávku. Do času, kým Kupujúci potvrdí záväzne objednávku, môže meniť ako požadované plnenie v košíku, tak aj spôsob dopravy a spôsob úhrady. Kupujúci je povinný skontrolovať všetky údaje, ktoré pri vytváraní objednávky uviedol/zvolil. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky vytvorenej Kupujúcim zo strany Predávajúceho, pričom za prípadné chyby prenosu dát Predávajúci nenesie zodpovednosť. Uzavretie zmluvy Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na Kupujúcim zadaný email. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak tieto VOP neustanovujú inak. Kupujúcemu môže pri uzatváraní zmluvy, iným ako distančným spôsobom, asistovať pracovník spoločnosti Biutli, s.r.o. telefonicky, či v rámci emailovej objednávky.

Pokiaľ je s tovarom poskytovaný akýkoľvek bonus, ktorý Kupujúci nevyužije, je Kupujúci povinný kontaktovať Predávajúceho vopred a informovať ho, že o darček nemá záujem. V takomto prípade bude Kupujúcemu predaný tovar bez tohto darčeka. Pokiaľ sa tak nestane a Kupujúci prevezme tento darček, Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný tento darček podľa čl. VIII VOP vrátiť.

Uzavretá zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia, a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odošle tovar, poskytne službu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí Predávajúcemu.
Predávajúci si vyhradzuje právo nakladať s vecou, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia služby.

Ak má Predávajúci tovar odoslať, odovzdá tovar Kupujúcemu - spotrebiteľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, Predávajúci odovzdá Kupujúcemu – spotrebiteľovi v momente, keď mu tovar odovzdá dopravca.

Ak Predávajúci dodá väčšie množstvo vecí, ako bolo dojednané, je kúpna zmluva uzavretá aj na nadbytočné množstvo, ibaže to Kupujúci bez zbytočného odkladu odmietol.

Predávajúci odovzdá Kupujúcemu tovar, službu v dojednanom množstve, akosti a prevedení. Ak nie je dojednané, ako ma byť tovar zabalený, Predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará Predávajúci tovar na prepravu.

3. Prechod nebezpečenstva škody

Vec má vadu, ak nemá dojednané vlastnosti. Za vadu sa považuje aj plnenie inej veci a vady v dokladoch nevyhnutných pre užívanie veci. Právo Kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú Predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti. Kupujúci vec podľa možnosti skontroluje čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve. O prípadných zistených vadách a nedostatkoch je povinný Predávajúceho bez zbytočného odkladu informovať. Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak neprevezme Kupujúci vec, hoci mu s ňou Predávajúci umožnil nakladať. Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže Predávajúci škodu spôsobil porušením svojej povinnosti. Omeškaním Kupujúceho s prevzatím veci vzniká Predávajúcemu právo vec po predchádzajúcom upozornení Kupujúceho vhodným spôsobom predať potom, čo Kupujúcemu poskytla dodatočnú primeranú lehotu k prevzatiu. To platí aj vtedy, ak Kupujúci je v omeškaní s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.

4. Zodpovednosť Predávajúceho

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v dobe, kedy Kupujúci vec prevzal,

a. má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba toto dojednanie, že má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonanej;
b. sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa;
c. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a
d. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
i. veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná;
ii. na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním;
iii. ak to vyplýva z povahy veci.
iv. pri spotrebnom tovare (napr. kozmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, ak nie je však na tovare uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skráti len do dátumu vyznačeného na obale tovaru. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak je spoločne s tovarom poskytovaný aj bonus, je možné uplatniť právo z vady do 24 mesiacov len pri predávanom tovare, ale nie pri darčeku poskytnutom spoločne s tovarom. Pri týchto darčekoch smie spotrebiteľ uplatniť práva z vadného plnenia len do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený pri darčeku uplatniť práva z vadného plnenia. Jednotlivé lehoty bližšie upravuje Reklamačný poriadok. Pre Kupujúceho podnikateľa môže byť lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia upravená odlišne, ak je to u daného typu tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť. Právo z vadného plnenia Kupujúcemu neprináleží, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil. Ak má vec vadu, z nej je Predávajúci zaviazaný, a ak sa jedná o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

5. Podstatné porušenie zmluvy

Ak sa vada vyskytne v uvedenej lehote a ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo:

a. na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;
b. na odstránenie vady opravou veci,
c. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
d. odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak žiadal Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak Predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Ak si Kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy - viď nižšie. Kupujúci - spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nenapraví v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

6. Nepodstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže Predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci. Ak Predávajúci neodstráni vadu veci včas, alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho.

7. Porušenie zmluvy všeobecne

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave (tretia reklamácie rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady súčasne). V takom prípade má Kupujúci - spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť. Pri dodaní novej veci vráti Kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú (vrátane všetkého dodaného príslušenstva). Ak Kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a náležitej starostlivosť zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

8. Záruka za akosť

Zárukou za akosť sa Predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na obvyklé použitie alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale.
Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci. Záručná doba plynie od odoslania veci Kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, plynie od dodania veci do miesta určenia. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak vadu spôsobila po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšiu udalosť.

9. Osobitné pravidlá pri predobjednávke

V prípade predobjednávky tovaru Kupujúcim je cena takéhoto tovaru iba predbežná. Výsledná cena tovaru sa môže líšiť. O zmene ceny bude Predávajúci Kupujúceho informovať. Kúpna cena tovaru bude stanovená až po naskladnení tovaru Predávajúcim. Prípadný rozdiel medzi uhradenou odhadovanou cenou a kúpnou cenou bude zo strany Predávajúceho vrátený, alebo Kupujúcim doplatený pred doručením tovaru, pokiaľ sa Kupujúci nerozhodne predobjednávku zrušiť. Predávajúci si pri tovare, ktorý je možné predobjednať, vyhradzuje právo zmeniť termín dodania. V prípade podstatnej zmeny termínu dodania (t.j. 14 dní) má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sa zmenili okolnosti, z ktorých vychádzal Predávajúci v okamihu predobjednávania tovaru Kupujúcim do takej miery, že od Predávajúceho nebude možné rozumne požadovať, aby bol predobjednávkou viazaný, má Predávajúci právo predobjednávku zrušiť, a zároveň o tom informovať Kupujúceho.

IV. Bezpečnosť a ochrana informácií

Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany predávajúceho sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov.

V. Prevádzková doba

Objednávky cez internet: info@biutli.com
Otváracia doba: Po - Pia: 9:30 – 17:00

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby e-shopu.

VI. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú konečné, t.j. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, to sa však netýka prípadných poplatkov za dopravné, dobierku a nákladov na komunikačné prostriedky na diaľku, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho. V takom prípade je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku, o čom predávajúci Kupujúceho informuje. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä, avšak nie výlučne, nasledujúce prípady:

• cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu či obvyklú cenu tovaru);
• u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;
• zľava na tovare presahuje viac ako 50%, bez toho, aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom a inzerujúcim zodpovedajúcej výške zľavy.

Predávajúci upozorňuje, že informačný systém Predávajúceho uvádza aj pri tovare so zjavne chybnou cenou automaticky informáciu, že sa jedná o tovar zlacnený, resp. tovar vo výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zlacnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru je preto Kupujúci povinný kontaktovať Predávajúceho a informáciu o správnosti ceny si overiť.

Predávajúci má záujem informovať Kupujúceho čo najpresnejšie o skutočnej výške zliav tovaru/služieb ponúkaných na jej prevádzkovanom e-shope. Pôvodná cena znamená najnižšiu cenu, za ktorú predmetný tovar/službu predávajúci ponúkal na svojom e-shope za 30 dní predchádzajúcich 1. dňu v danom kalendárnom mesiaci, a to bez zohľadnenia všetkých možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií či cenových zvýhodnení. Navyše v prípade, že je tovar/služba zaradený do zľavovej kampane so samostatnými podmienkami kampane, v ktorej je zľava poskytovaná automaticky (napr. Black Friday, Letný výpredaj), potom je pôvodná cena znovu vypočítaná za obdobie 30 dní bezprostredne predchádzajúcich dňu zaradenia predmetného tovaru/služby do takej kampane.

Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude Kupujúci informovaný.

Ďalej si Predávajúci vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami. Spravidla ide o prípady, keď:

• zľavový poukaz je použitý na iný tovar, pre ktorý bol určený;
• zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou, a to aj napriek tomu, že sčítanie týchto zliav nebolo vyslovene zakázané;
• zľavový poukaz je použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálnej stanovenej ceny;
• predávajúci zistí, že zľavový poukaz bol už použitý.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť, a zároveň Kupujúci berie na vedomie, že je Predávajúci oprávnený požadovať mimo iné bezdôvodné obohatenie.

Predávajúci môže ponúkať vybrané produkty Kupujúcim podnikateľom za zvýhodnené ceny. Potom, čo sa Kupujúci Podnikateľ prihlási do svojho užívateľského účtu, zobrazia sa mu zvýhodnené ceny. Vybrané produkty, na ktoré Predávajúci poskytuje zvýhodnenú cenu sú v ponuke na e-shope špeciálne označené.

VII. Odmeňovanie Kupujúceho spotrebiteľa

1. Vernostný program pre Kupujúceho spotrebiteľa B2B, B2C
Pre registrovaného Kupujúceho spotrebiteľa platí, že kúpou produktov vstupuje do systému bodovania, kedy z vytvorenej objednávky získa body , ktoré bude môcť použiť hneď v nasledujúcej objednávke podľa podmienok uvedených tu.
2. Segmentácia Kupujúcich podnikateľov B2B
Pre registrovaného podnikateľa platí, že registráciou sa automaticky zaraďuje do B2B levelu Basic. Viac o segmentácii Kupujúceho podnikateľa nájdete po registrácii vo svojom zákazníckom účte.
Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť a upravovať podmienky a formy odmeňovania Kupujúceho spotrebiteľa.

VIII. Objednávanie

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

a. prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „e-shop“);
b. elektronickou poštou na adrese info@biutli.com

Predávajúci odporúča Kupujúcemu vykonať objednávky cez e-shop prostredníctvom registrovaného profilu Kupujúceho na Biutli, s.r.o. V prípade verejného prístupu k internetu ďalej odporúča Kupujúcemu odhlásiť sa zo svojho profilu po vykonaní objednávky.

Kupujúci bude o predpokladanom čase doručenia objednaného tovaru informovaný prostredníctvom e-mailu. Dĺžka doručovania objednaného tovaru a cena dopravy je závislá na spôsobe dopravy, ktorú si Kupujúci zvolí v druhom kroku objednávky v rámci svojho košíka. Kupujúci berie na vedomie, že predpokladaný čas doručenia sa môže zmeniť v závislosti na logistických možnostiach Predávajúceho a /alebo jeho dopravcov, o čom bude predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať.

IX. Odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa uzavretia zmluvy, ak ide o:

a. kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru;
b. zmluvu, ktorého predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo
Predávajúci umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť prostredníctvom vyplneného a odoslaného vzorového formulára pre odstúpenie od zmluvy na internetových stránkach tu, a to spotrebiteľovi tak, že Predávajúci potvrdí bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.

Odstúpenie zasielajte na adresu:

info@biutli.com

Vrátený tovar zasielajte na adresu:
CWJ24, a.s.
Karásek 13
621 00 Brno
Česká republika

Tovar by mal Kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. .
Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ Kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení. Ak sa rozhodne Kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na vyššie uvedenú adresu Predávajúceho spolu s priloženým vyplneným reklamačným formulárom, sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená prevodom na uvedené číslo bankového účtu, alebo či bude čerpaná vo forme zľavového kupónu.

Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, Predávajúci mu vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal rovnakým spôsobom. Ak má Predávajúci nárok na náhradu za zníženie hodnoty tovaru, bude táto započítaná na pohľadávku Kupujúceho spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

V prípade, že má Kupujúci spotrebiteľ úplnú registráciu (vyplnené meno, priezvisko, adresu a kontaktný email v zákazníckom profile , môže mu Predávajúci na jeho žiadosť vrátiť prijaté peňažné prostriedky okrem nákladov na dodanie tovaru vo forme kupónu, ktoré môže využiť podľa podmienok služby Kupón.

Ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu Kupujúci spotrebiteľ tovar zašle, alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal. Kupujúci spotrebiteľ je povinný vrátiť Predávajúcemu tovar bez zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy, najneskôr však do 14 dní.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované bonusy, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté bonusy vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto bonusy nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má Predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru.

2. Odstúpenie od zmluvy podnikateľom a v ostatných prípadoch

Kupujúcemu podnikateľovi môže byť zo strany Predávajúceho umožnené od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odstúpiť.
Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy, potom tento berie na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť ponížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, tak Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci si vyhradzuje právo takéhoto vrátenia spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá Predávajúcemu vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutne vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.

Náhrada za zníženie hodnoty tovaru či náhrada nákladov na znovuuvedenie tovaru do predaja bude započítaná na vrátenú kúpnu cenu Kupujúcemu podnikateľovi. Kupujúci podnikateľ nemôže odstúpiť od zmluvy z dôvodu výskytu vady, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal. To neplatí,

a. ak došlo ku zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
b. ak Kupujúci použil vec ešte pre objavením vady;
c. ak Kupujúci spôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojim jednaním alebo opomenutím, alebo
d. ak Kupujúci predal vec ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak vec pozmenil pri obvyklom použití, ak sa stalo tak len sčasti a Predávajúci umožní Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od zmluvy, vráti Kupujúci Predávajúcemu čo ešte vrátiť môže, a dá náhradu vo výške, v akej mal z použití veci prospech.
e. Ak Kupujúci podnikateľ neoznámil vadu veci včas, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

3. Odstúpenie od zmluvy Predávajúcim v prípade chyby ceny tovaru

Mimo prípadov stanovených zákonom je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od zmluvy podľa tohto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim tak, že Predávajúci Kupujúcemu stornuje objednávku alebo mu i dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje.
Pokiaľ Kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany Predávajúceho.

X. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje tieto platobné metódy: Konkrétne podmienky použitia platobnej metódy sú popísané v odkaze: Doprava a platba.
Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

Vrátenie peňazí

V prípade, že Kupujúci odstúpi od uzavretej zmluvy s Predávajúcim alebo ak budú Kupujúcemu vrátené peňažné prostriedky z iného dôvodu, Predávajúci vráti Kupujúcemu peňažné prostriedky, ktoré od neho prijal na základe zmluvy podľa údajov uvedených vo formulári.

XI. Dodacie podmienky

1. Spôsoby dodania

Predávajúci zaisťuje, či sprostredkováva rôzne spôsoby dodania/dopravy podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a príjazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete TU.

2. Ostatné podmienky

Kupujúci je povinný bezprostredne pri prevzatí tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@biutli.com, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

XII. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad (podrobnosti viď v Reklamačnom poriadku).

XIII. Záverečné ustanovenia

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.

Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade Kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Kontaktnou e-mailovou adresou Predávajúceho je info@biutli.com. Predávajúci však odporúča kontaktovanie prostredníctvom jeho kontaktného formulára. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu Kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklade pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane jej súčastí sú platné a účinné od 01.06.2022 a sú uvedené elektronicky na www.biutli.sk.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.